• Gratis bezorging in de Gemeente Emmen!
 • Verzendkosten binnen Nederland vanaf € 2,50 per bestelling.

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave: 

Artikel   1 - Definities 
Artikel   2 - Identiteit van Nubiti Handgemaakte Kaarsen
Artikel   3 - Toepasselijkheid 
Artikel   4 - Het aanbod 
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht 
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping 
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
Artikel   9 - De prijs 
Artikel 10 - Conformiteit en garantie 
Artikel 11 - Levering en uitvoering 
Artikel 12 - Betaling 
Artikel 13 - Klachtenregeling 
Artikel 14 - Geschillen 
Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

 

Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Nubiti Handgemaakte Kaarsen; 
 3. Dag: kalenderdag; 
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Nubiti Handgemaakte Kaarsen ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.  
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Nubiti Handgemaakte Kaarsen georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Nubiti Handgemaakte Kaarsen. 

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

Nubiti Handgemaakte Kaarsen 
Boterbloem 24

7891 DA  Klazienaveen 

Telefoonnummer: 06 512 518 02 (ma – vrij 09.00 – 16.00 uur) 

 E-mailadres: info@Nubiti.nl 

 KvK-nummer: 80840450

Btw-identificatienummer: NL003496856B19

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid  

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nubiti Handgemaakte Kaarsen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Nubiti Handgemaakte Kaarsen zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

 

Artikel 4 - Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Nubiti Handgemaakte Kaarsen gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Nubiti Handgemaakte Kaarsen niet. 
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Nubiti Handgemaakte Kaarsen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Nubiti Handgemaakte Kaarsen is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Nubiti Handgemaakte Kaarsen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Nubiti Handgemaakte Kaarsen daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
 4. Nubiti Handgemaakte Kaarsen kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Nubiti Handgemaakte Kaarsen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 5. Nubiti Handgemaakte Kaarsen zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
 6. het bezoekadres van de vestiging van Nubiti Handgemaakte Kaarsen waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Nubiti Handgemaakte Kaarsen deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.  

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

Bij levering van producten: 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Nubiti Handgemaakte Kaarsen bekendgemaakte vertegenwoordiger. 
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Nubiti Handgemaakte Kaarsen retourneren, conform de door Nubiti Handgemaakte Kaarsen verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Nubiti Handgemaakte Kaarsen. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.  
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Nubiti Handgemaakte Kaarsen heeft teruggezonden, is de koop een feit.  

Bij levering van diensten: 

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Nubiti Handgemaakte Kaarsen bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping  

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Nubiti Handgemaakte Kaarsen dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. 
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Nubiti Handgemaakte Kaarsen niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst. 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

 1. Nubiti Handgemaakte Kaarsen kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Nubiti Handgemaakte Kaarsen dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:  
  1. die door Nubiti Handgemaakte Kaarsen tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

 

Artikel 9 - De prijs 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Nubiti Handgemaakte Kaarsen niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.  

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 

 1. Nubiti Handgemaakte Kaarsen staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Tenzij nadrukkelijk overeengekomen staat Nubiti Handgemaakte Kaarsen er niet voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
 2. Een door Nubiti Handgemaakte Kaarsen, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Nubiti Handgemaakte Kaarsen kan doen gelden. 
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan Nubiti Handgemaakte Kaarsen schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 
 4. De garantie geldt niet indien: 
 • De consument de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken; 
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Nubiti Handgemaakte Kaarsen en/of op de verpakking behandeld zijn; 
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.  

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 

 1. Nubiti Handgemaakte Kaarsen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.  
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. 
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Nubiti Handgemaakte Kaarsen het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Nubiti Handgemaakte Kaarsen zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.  
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Nubiti Handgemaakte Kaarsen tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Nubiti Handgemaakte Kaarsen bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 12 - Betaling 

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Nubiti Handgemaakte Kaarsen te melden. 
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Nubiti Handgemaakte Kaarsen behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Om u de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens, in de vorm van contact- en bestelgegevens, doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze betaalmethoden voor u kan afstemmen. . Uw overgedragen persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Klarna .

 

Artikel 13 - Klachtenregeling 

 1. Nubiti Handgemaakte Kaarsen beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Nubiti Handgemaakte Kaarsen, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
 3. Bij Nubiti Handgemaakte Kaarsen ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Nubiti Handgemaakte Kaarsen binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 
 5. Een klacht schort de verplichtingen van Nubiti Handgemaakte Kaarsen niet op, tenzij Nubiti Handgemaakte Kaarsen schriftelijk anders aangeeft. 
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Nubiti Handgemaakte Kaarsen, zal Nubiti Handgemaakte Kaarsen naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 

 

 Artikel 14 - Geschillen 

 1. Op overeenkomsten tussen Nubiti Handgemaakte Kaarsen en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

 

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

 

 

 

 

Modelformulier voor herroeping  

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  

 

 • Aan  
  Nubiti Handgemaakte Kaarsen 
  Boterbloem 24 
  7891 DA  Klazienaveen 
  info@Nubiti.nl 
 • 06-31789828 
 •  

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): 

  

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :— Bestelnummer : 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY): 

  

— Naam/Namen consument(en) : 

— Adres consument(en) :  

— IBAN Rekeningnummer:

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)  

 

 

 

 

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY): 

 

 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.